22 414 18 12

Prawo

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych - reklama

Prawo

        

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych - reklama

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych i ich reklamy regulowane są w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w uchwale Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 116/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt oraz uchwale NR 80/2004 /III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Co do zasady reklamowanie usług weterynaryjnych jest zabronione wynika to z art. 29 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt forma i treść podawanych do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych oraz o godzinach otwarcia i adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, nie mogą nosić cech reklamy.

Przedmiotowa ustawa wprowadza również odpowiedzialność karną za reklamowanie usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Zgodnie z kodeksem wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) odpowiedzialność karną ponosi ten, kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, mające formę i treść reklamy.

W myśl uchwały KRL-W nr 116/2008/IV zabronione jest również jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt, w formie m.in:

– rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, wysyłanie ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych,

– artykułów na zamówienie w mediach oraz artykułów sponsorowanych w mediach, plakatów, z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązujących szczepieniach, informacji na samochodach lub innych środkach komunikacji, z wyjątkiem samochodu używanego przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika tego zakładu,

– tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe),

– umieszczania informacji na przystankach komunikacji publicznej.

Niedopuszczalne jest również zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dozwolone jest podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych w sposób określony w uchwale KRL-W nr 116/2008/IV informacja może obejmować:

– rodzaj nazwę i adres siedziby zakładu, zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt,

– adres e-mail, nazwę własnej strony internetowej, numery telefonów, godziny przyjęć,

– zakres świadczeń usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju,

– nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi.

 

Źródło: http://www.wilw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=374:zasady-informowania-o-usugach-weterynaryjnych-reklama